ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

Click here to download "Pumflet".
Click here to download "Procurement Policy for ALT".
Click here to download "Financial Manual -ALT".
Click here to download "English Version for Socio Political".
Click here to download "ALT Profile".
Click here to download "ALT profile in Burmese Version".
Click here to download "ALT organogram".
Click here to download "ALT HR policy and disciplinary regualtion".
Click here to download "ALT Cost alocation policy".
Click here to download "ALT Constitution and ByLaws".


အလင္းသစ္လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ထူေထာင္ၿပီးမတူညီေသာ နယ္ေျမ အသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ၊ခံယူခ်က္တူ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တူ ညီေသာေစတနာ့ှန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ဖြဲစည္းခဲ့ပါသည္။ အလင္းသစ္အဖြဲတြင္ ပါှင္ပတ္သက္ေသာ ေစတ နာ့ှန္ထမ္းမ်ားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မတူညီ ေသာအေတြြ႔ၾကဳံေကာင္းမ်ား၊ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔႔စည္းထားပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၌ျဖစ္ေစ၊လူထုတစ္ရပ္လုံး၌ျဖစ္ ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းလုံၿခဳံၿပီး ဘက္စုံဖြံ႔႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဘှတြင္ အတူယွဥ္တြဲေန ထိုင္ၾကသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အလင္းသစ္လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔႔သည္ျပည္သူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊အသိပညာျမွင့္ တင္ ေပးျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဖန္တီးျမွင့္တင္ေပးျခင္း အားျဖင့္အခြင့္အေရးနည္းပါးသူ ျပည္သူမ်ား၏ လို အပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သႏိၷဌာန္ျပဳပါသည္။

ဦးတည္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား

အလင္းသစ္လူမႈဖြံႊ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ ေသာအသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းပညာအကူအညီေပးမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဦး တည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ စားှတ္ေနေရးဖူလုံမႈလုပ္ ငန္း မ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘက္စုံဖြံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံ ခ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္း ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္စီမံ ကိန္းအျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထားမႈလုပ္ငန္းမ်ားအျဖင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္း အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာှေဘး အႏာၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း အသိပညာေပးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္စီမံကိန္း မ်ား အျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

အသင္းဖြဲ႔စည္းးပုံ
ကယားျပည္နယ္အတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္

ကယားျပည္နယ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔႔အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ကုိျမွင့္တင္ေပးၿခင္း၊

စီမံကိန္းပန္းတိုင္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔႔အစည္း(၆)ဖြဲြဲ႔ကို စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ တြင္ ထိခိုက္ျဖစ္ပ်က္ လြယ္ေသာ ပဠိပကၡမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ စီစစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ထိေရာက္စြာ ၾကားှင္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု မ်ားကို မွန္ကန္ေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔႔ ေှေပးျခင္း၊ အျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔၏ အသံမ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳေပးရန္ ျဖစ္ သည္။ ၄င္းသည္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ တစ္နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္ လာမည့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတို႔ႏွင့္လည္းတိုက္ ရုိက္ သက္ဆိုင္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကယား ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အ စည္း မ်ား၏အခန္းက႑ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစ ရန္အတြက္ ရွာေဖြရန္လည္းျဖစ္သည္။

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာရလဒ္မ်ား

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔႔အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ KNPP အပါအှင္အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔႔အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားတို႔႔ႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား၊
၂။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲအစည္းမ်ားကို ပဠိပကၡ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ေစာင့္ ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း ႏွင့္အသြင္းကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ ရာစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အပါအှင္ လာမည့္နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမည့္ မႈေဘာင္မ်ား နားလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း၊ ထို႔႔အျပင္နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအသိအျမင္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း (ကယားျပည္နယ္၏အေျခအေန မ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ျခင္း)၊
၃။ ကယားျပည္နယ္ရွိျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊နိုင္ငံ ေရးအခင္းအက်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိအ ျမင္မ်ားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔႔လာေစရန္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေှေပးျခင္း၊
၄။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲအစည္း (၅) ဖြဲ႔၏ လူထု ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ ေပးျခင္း ( ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျပည္သူမ်ား၏ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္း၊ ေျမပုံျပဳစုျခင္း)၊
၅။ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား ၏ဦစားေပးမႈမ်ားပါှင္သည့္ သေဘာထားမွတ္ ခ်က္ကို ျပည္နယ္အစိုးရထံသိုလည္းေကာင္း၊ KNPP အပါအှင္ အျခားေသာနက္ကိုင္အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားထံသိုလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားထံသိုလည္းေကာင္း ေပးပို႔ျခင္း၊

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔႔အစည္းမ်ား
Address

No.633, Khun Li road, Narnattaw ward, Loikaw Township, Kayah state, Myanmar.
Phone - +95 09-254-191-055
Email: admin@alt-socialgroup.com, alt.myanmar.2014@gmail.com, didi.david@gmail.com, zakomo.alt.org@gmail.com