အလင္းသစ္လူမႈဖြံ႔႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္​။

အလင္းသစ္လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ထူေထာင္ၿပီးမတူညီေသာ နယ္ေျမ အသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ၊ခံယူခ်က္တူ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တူ ညီေသာေစတနာ့ှန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ဖြဲစည္းခဲ့ပါသည္။ အလင္းသစ္အဖြဲတြင္ ပါှင္ပတ္သက္ေသာ ေစတ နာ့ှန္ထမ္းမ်ားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မတူညီ ေသာအေတြြ႔ၾကဳံေကာင္းမ်ား၊ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔႔စည္းထားပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၌ျဖစ္ေစ၊လူထုတစ္ရပ္လုံး၌ျဖစ္ ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းလုံၿခဳံၿပီး ဘက္စုံဖြံ႔႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဘှတြင္ အတူယွဥ္တြဲေန ထိုင္ၾကသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အလင္းသစ္လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔႔သည္ျပည္သူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊အသိပညာျမွင့္ တင္ ေပးျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဖန္တီးျမွင့္တင္ေပးျခင္း အားျဖင့္အခြင့္အေရးနည္းပါးသူ ျပည္သူမ်ား၏ လို အပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သႏိၷဌာန္ျပဳပါသည္။

စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္

ကယားျပည္နယ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔႔အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ကုိျမွင့္တင္ေပးၿခင္း၊

Address

No.633, Khun Li road, Narnattaw ward, Loikaw Township, Kayah state, Myanmar.
Phone - +95 09-254-191-055
Email: admin@alt-socialgroup.com, alt.myanmar.2014@gmail.com, didi.david@gmail.com, zakomo.alt.org@gmail.com

Online User
Useful links

http://www.themimu.info/
https://lcgmyanmar.org/en/
http://www.president-office.gov.mm
http://www.president-office.gov.mm/en/
http://www.mofa.gov.mm/a>
http://www.statecounsellor.gov.mm/
http://www.icco-cooperation.com/
http://www.pactworld.org/country/myanmar/